Architekci z planem

Certifikáty a prehlásenia o vlastnostiach výrobkov z kamennej vlny ROCKWOOL

TECHNICKÁ DOKUMENTACIA

Prehlásenie o vlastnostiach výrobku

Od začiatku júla 2013 je záväzné NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, ktoré sa týka uvádzania stavebných výrobkov na trh. Stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma, alebo pre ktoré bolo vydané európske technické osvedčenie (ETA) na základe Európskeho dokumentu pre posudzovanie (European Assessment Document – EAD), môžu byť uvedené na trh pod podmienkou, že sú označené CE. Označenie CE potvrdzuje, že informácie pripojené k výrobku boli získané v zhode s požiadavkami CPR. Označenie potvrdzuje zhodu stavebného výrobku s vlastnosťami uvedenými v prehlásení o vlastnostiach. DoP – prehlásenie o vlastnostiach (Declaration of Performance – DoP) nahradilo ES prehlásenie o zhode (EC – Declaration of Conformity) od 1. 7. 2013 podľa CPR.

Etiketa výrobku Etiketa výrobku

Označenie na etikete

Rozkliknite pre vysvetlivky

1 Obchodný názov výrobku
2 Oblasť použitia výrobku
3 Piktogram popisujúci použití výrobku
4 Adresa internetových stránok
5 Jedinečný identifikačný kód výrobku
6 Číslo DOP – prehlásenie o vlastnostiach
7 Číslo certifikátu „Osvedčenie o stálosti vlastností“
8 Trieda reakcie na oheň
9 Kód výrobku
10 Dátum výroby
11 Rozmery
12 Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
13 Deklarovaný tepelný odpor
14 Číslo notifikovanej osoby, ktorá vystavila posúdenie zhody a vydala certifikát
15 Dva posledné číselné znaky roku, v ktorom bol výrobok po prvýkrát označený CE
16 Názov a adresa výrobcu
17 Úroveň alebo trieda iných deklarovaných vlastností

Symboly v kóde výrobku

Kód: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Vyjadruje nasledujúce informácie:

MW - minerálna vlna (skratka);
EN 13162 - číslo európskej normy vzťahujúce sa na výrobok
T5 - tolerancia hrúbky; pre triedu T5 je v rozmedzí od -1 do +3 mm;
DS(70,-) - rozmerová stabilita; zmena veľkosti nepresiahne 1% po 48 hodinách skladovania produktu DS (70, -) pri 70 ° C; 
DS(70,90) -  rozmerová stabilita; zmena veľkosti nepresiahne 1% po 48 hodinách skladovania produktu pri 70 ° C a 90% vlhkosti;
CS(10)20 - tlakové napätia; pri 10% deformácii tlakom ≥ 20 kPa;
TR10 - bodové zaťaženie; tlaková sila pri bodovom zaťažení s deformáciou 5 mm ≥ 250 N;
PL(5)250 - Krátkodobá nasiakavosť vody; nie viac ako 1,0 kg/m3 s čiastočným ponorením produktu po dobu 24 hodín;
WS - dlhodobá nasiakavosť vodou; najviac 3,0 kg/m3 pri čiastočnom ponorení počas 28 dní;
WL(P) - prienik vodnej pary - faktor difúzneho odporu = 1 (bez skúšok)

Prospekty
Prospekty

Prospekty

Aktuálne informačné materiály ako sú technické listy produktov, montážne postupy a systémové riešenia zateplenia nájdete v knižnici.
Aktuálne informačné materiály ako sú technické listy produktov, montážne postupy a systémové riešenia zateplenia nájdete v knižnici.
Na stiahnutie
Certifikácia LEED
Certifikácia LEED

Certifikácia LEED

Certifikačný systém LEED® hodnotí stavebný objekt z environmentálneho hľadiska.
Certifikačný systém LEED® hodnotí stavebný objekt z environmentálneho hľadiska.
Viac o certifikácii
Technická podpora
Poradenstvo Technická podpora
Poradenstvo

Technická podpora

Pri voľbe izolačného riešenia Vám poradia ROCKWOOL špecialisti
Back