Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť ROCKWOOL Slovensko s.r.o. („ROCKWOOL“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje on-line.

Z tohto dôvodu prijala spoločnosť ROCKWOOL Záväzné podnikové pravidlá („ZPP“), kde je uvedený globálny štandard požiadaviek na ochranu údajov, ktorý musia dodržiavať všetky subjekty ROCKWOOL.

 Ak spoločnosti ROCKWOOL poskytnete svoje osobné údaje prostredníctvom jej webovej stránky www.rockwool.sk („webová stránka“), spoločnosť ROCKWOOL bude s nimi zaobchádzať v úplnej zhode so zásadami uvedenými v ZPP a vo vnútroštátnej legislatíve upravujúcej spracovanie osobných údajov tak, ako ich spoločnosť ROCKWOOL Slovensko s.r.o. prijala v nasledujúcom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

1. Základné zásady týkajúce sa spracovania osobných údajov

 Nariadenie týkajúce sa spracovania osobných údajov poskytuje rámec na zaistenie riadnej manipulácie s osobnými údajmi. Spoločnosť ROCKWOOL vždy zabezpečí, že osobné údaje:

 • budú spracovávané čestne, zákonne a transparentne,
 • budú adekvátne, relevantné a nie prebytočné,
 • budú presné a aktuálne - nepresné a neaktuálne informácie budú opravené alebo vymazané alebo bude ich ďalšie spracovávanie pozastavené,
 • nebudú ukladané na dobu dlhšiu ako je nevyhnutné,
 • budú spracované iba na špecifický, presne určený a oprávnený účel a spracované iba v súlade s účelom, na ktorý boli získané.
 • budú bezpečné.

2. Typy osobných údajov

Osobné údaje budeme zbierať a spracovávať rozličnými spôsobmi, keď sa s nami spojíte cez rôzne kanály vrátane našej webovej stránky, napríklad stránka s voľnými pracovnými miestami.

Niektoré osobné údaje je nevyhnutné spracovať, aby sme vám mohli poskytnúť vami požadované služby, a niektoré osobné údaje si môžete zvoliť poskytnúť dobrovoľne. Vždy vám oznámime, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné (napríklad označením hviezdičkou (*)) a následkom neposkytnutia týchto údajov môže byť napr. fakt, že nebudeme môcť (úplne) uspokojiť vašu požiadavku.

Osobné údaje, ktoré zbierame a spracovávame, je možné vo všeobecnosti rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • Kontaktné informácie, napr. meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, titul, miesto výkonu práce, atď.
 • Informácie, ktoré poskytnete, keď nás kontaktujete prostredníctvom on-line kontaktných formulárov.
 • Profilové informácie v prípade, že si vytvoríte profil alebo konto, vrátane používateľského mena a šifrovaného hesla
 • Používateľské informácie, napr. technické údaje týkajúce sa používania a prezerania, vrátane IP adries, keď navštevujete naše webové stránky alebo aplikácie, aj keď sa nachádzajú na webových stránkach tretích strán; pozrite si tiež bod 5 nižšie
 • Pokiaľ ide o nábor zamestnancov prostredníctvom stránky ROCKWOOL s voľnými pracovnými miestami budeme navyše spracovávať aj nasledujúce údaje:
 • zručnosti, vzdelanie a pracovné skúsenosti,
 • výsledky hodnotenia uskutočneného ako súčasť procesu náboru zamestnancov,
 • vek a pohlavie.

 V prvotnej fáze náboru nezbierame a nespracovávame špeciálne kategórie údajov ako sú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženská alebo filozofická viera, členstvo v odborových organizáciách, genetické/biometrické údaje, sexuálna orientácia a/alebo zdravie. Môže však byť potrebný zber špeciálnej kategórie osobných údajov alebo údajov z registra trestov v neskoršej fáze náboru v prípade, že si to vyžadujú miestne nariadenia týkajúce sa zamestnávania.

3. Naše účely na spracovanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame iba na legitímne účely, a vo všeobecnosti, vaše osobné údaje budeme spracovávať v prípade, že:

 • ste nám na ich spracovanie poskytli súhlas, alebo
 • spracovanie je nevyhnutné na výkon zmluvy; alebo
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností, ktoré sú nám uložené; alebo
 • spracovanie je nevyhnutné na účely našich legitímnych záujmov alebo legitímnych záujmov tretích strán a takéto spracovávanie sa nepovažuje za škodlivé pre vás, ide napríklad o naše záujmy v oblasti vývoja, vyhodnocovania, marketingu a predaja našich výrobkov a služieb, sledovanie, získavanie a udržiavanie obchodných vzťahov s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a iných obchodných vzťahov, napr. prostredníctvom segmentácie zákazníkov, analýzy a vyhotovovania štatistík.

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • Uľahčenie vášho používania našej webovej stránky, našich služieb a produktov.
 • Možnosť kontaktovať vás v rámci štandardného dodávateľsko-odberateľského vzťahu.
 • Posielanie informačného bulletinu alebo iných marketingových materiálov, vrátane prieskumu, ak ste o to požiadali.
 • Poskytovanie štandardných zákazníckych služieb a podpory.
 • Získavanie názorov a vedomostí zákazníkov v súvislosti s používaním našich služieb vrátane webových stránok a aplikácií, zároveň aj na ich hodnotenie a vylepšovanie.
 • Prispôsobovanie obsahu webovej stránky a vyhľadávania
 • Vytváranie a prehlbovanie obchodných iniciatív.
 • Nábor kandidátov na voľné pracovné pozície.
 • Ukladanie údajov o žiadateľoch o prácu pre potenciálny nábor v budúcnosti.
 • Ukladanie žiadostí o prijatie do zamestnania pre potenciálny nábor v budúcnosti.
 • Umožnenie externým spolupracovníkom, aby boli vedení ako potenciálni kandidáti alebo uvedení v zásobníku kandidátov.
 • Dodržanie všetkých platných zákonov.

4. Slobodná voľba

 Webová stránka dáva používateľom možnosť slobodnej voľby, to znamená, že sa môžete rozhodnúť, či si želáte dostávať informačný bulletin, špeciálne ponuky a iné informácie o nových funkciách, udalostiach a službách. Marketingové ponuky budú popísané ešte pred zberom osobných údajov a na odoslanie akéhokoľvek marketingového materiálu e-mailom bude potrebný váš súhlas vopred. Ak si neželáte byť na zozname osôb, ktorým sa zasielajú e-maily, teda si neželáte dostávať žiadne ponuky, kliknite na odkaz na odhlásenie sa zo zasielania e-mailov, ktorý sa nachádza na konci e-mailu, z ktorého sa chcete odhlásiť.

5. Súbory cookie

Na našej webovej stránke používame súbory cookie. Viac o používaní súborov cookie sa dozviete tu.

6. Skupina ROCKWOOL

Zozbierané osobné údaje je možné prenášať medzinárodne medzi subjektmi v rámci skupiny ROCKWOOL v rámci účelov, na ktoré boli získané, za predpokladu, že takýto prenos vašich osobných údajov nie je zákonne obmedzený.

Pokiaľ ide o subjekty ROCKWOOL so sídlom v krajinách mimo EÚ/EHS, ktoré sa nepovažujú za bezpečné tretie krajiny (t.j. krajiny, kde nie je zabezpečená dostatočná ochrana údajov), ROCKWOOL ZPP slúžia ako legitímny základ na prenos vašich osobných údajov.

Prehľad organizačnej štruktúry skupiny ROCKWOOL je k dispozícii na webe spoločnosti.

7. Zverejnenie, prenos a sprístupnenie osobných údajov tretím stranám

Zverejňovanie a prenos vašich údajov tretím stranám (subjekty mimo skupiny ROCKWOOL) je limitované na minimum a iba za predpokladu existencie príslušnej úrovne ochrany údajov. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť alebo sprístupniť tretím stranám za nasledujúcich podmienok:

 • Tretie strany vykonávajú služby v našom mene, napr. hosting, IT podpora, marketingové služby, administratívne služby, atď. Tieto tretie strany môžu spracovávať osobné údaje iba v súlade s našimi pokynmi a na základe písomnej dohody o spracovaní údajov.
 • Na zriadenie, uplatňovanie alebo ochranu našich zákonných práv.
 • Ak ste poskytli svoj súhlas na zverejnenie osobných údajov tretej strane.
 • V prípade zlúčenia, predaja, vytvorenia spoločného podniku, prevodu, prenosu alebo iného usporiadania kompletného majetku alebo zásob spoločnosti ROCKWOOL alebo akejkoľvek ich časti (vrátane, bez obmedzenia, v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním).
 • Tak, ako je uvedené v zásadách na používanie súborov cookie, pozri časť 5 vyššie.

 V prípade, že sa príjemca osobných údajov nachádza v krajine mimo EÚ/EHS, kde nie je zabezpečená adekvátna ochrana údajov, prenos vašich osobných údajov takémuto príjemcovi uskutočníme iba na základe písomnej dohody o prenose údajov podľa štandardných zmluvných článkov Komisie EÚ.

8. Váš súhlas

Ako bolo uvedené vyššie, niektoré naše aktivity týkajúce sa spracovania údajov budú prebiehať na základe vášho súhlasu. V takomto prípade budete mať právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

V prípade, že svoj súhlas odvoláte, ukončíme spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ spracovanie alebo ukladanie údajov nie je povolené alebo vyžadované  v rozsahu podľa príslušnej legislatívy o ochrane osobných údajov alebo iných platných zákonov alebo nariadení.

Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovávania údajov pred odvolaním súhlasu. Okrem toho, dôsledkom odvolania vášho súhlasu môže byť, že nebudeme môcť splniť vaše požiadavky alebo poskytnúť naše služby.

9. Bezpečnosť

Spoločnosť ROCKWOOL sa zaväzuje používať vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu bezpečnosti vašich osobných údajov a webová stránka využíva bezpečnostné opatrenia na ochranu pred stratou, zneužitím a úpravou osobných údajov, ktoré sú pod našou kontrolou.

10. Vaše práva

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, s ohľadom na určité zákonné výnimky. Okrem toho môžete podať námietku voči zberu a ďalšiemu spracovaniu vašich osobných údajov a máte právo, ak to bude nevyhnutné, opravovať svoje osobné údaje. Môžete nás tiež požiadať o obmedzenie spracovania údajov.

Na základe požiadavky používateľa vymažeme alebo opravíme všetky nepresné a neaktuálne informácie.

Kedykoľvek môžete požiadať o poskytnutie informácií uvedených na stránke ROCKWOOL s voľnými pracovnými miestami. Všetky informácie budú uložené v súlade s platnými zákonnými a regulačnými nariadeniami. Údaje sa budú čistiť na základe miestnych zásad čistenia, nastavených v systéme. Doba uchovávania údajov je 6 mesiacov v prípade, že miestne zákonné požiadavky nestanovujú dlhšie alebo kratšie povinné obdobie uchovávania údajov.

Vaše osobné údaje tiež vymažeme bez zbytočného odkladu, ak nemáme právny základ na pokračovanie ich spracovania, napr. spracovanie je nevyhnutné na zriadenie, uplatňovanie alebo ochranu právneho nároku, príp. ak je to nevyhnutné na výkon zmluvy s vami.

Aby bolo možné využiť akékoľvek z práv uvedených vyššie, kontaktujte nás, kontaktné údaje sú uvedené v časti 13 nižšie.

Čo sa týka vyššie uvedených požiadaviek, prosíme o poskytnutie relevantných informácií, aby sme vašu požiadavku mohli vyriešiť, vrátane celého mena a e-mailovej adresy, aby sme vás mohli identifikovať. Odpoveď na vašu požiadavku vám pošleme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca.

Ak nesúhlasíte s našim spracovaním osobných údajov, oznamujeme vám, že môžete podať sťažnosť na váš miestny úrad na ochranu údajov.

11. Sťažnosti

Ak máte akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ROCKWOOL, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Kontaktné údaje sú uvedené v časti 13.

Vašu sťažnosť posúdime a prehodnotíme a v prípade potreby vás budeme kontaktovať za účelom poskytnutia ďalších informácií. Prijatie vašej sťažnosti alebo námietky vždy potvrdíme do 5 pracovných dní odo dňa prijatia.

Našim cieľom je spracovanie všetkých sťažností alebo námietok do jedného mesiaca. Ak nie je možné prijať rozhodnutie do 1 mesiaca, budeme vás informovať o dôvodoch omeškania a čase, kedy je možné rozhodnutie očakávať (najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia).

Kedykoľvek, pred spracovaním, počas spracovania alebo po spracovaní sťažnosti uvedenej vyššie môžete podať sťažnosť na miestny úrad na ochranu údajov alebo iný príslušný súd alebo orgán.

12. Odkazy na iné stránky atď.

Na našej webovej stránke sa môžu nachádzať odkazy na iné webové stránky alebo integrované stránky. Nezodpovedáme za obsah webových stránok iných spoločností (webové stránky tretích strán) alebo za praktiky takýchto spoločností čo sa týka zberu osobných údajov. Pri návšteve webových stránok tretích strán by ste si mali prečítať zásady na ochranu osobných údajov a ostatné príslušné zásady vlastníkov príslušných stránok.

13. Kontaktné údaje

Ak máte požiadavku alebo otázku súvisiacu s našim spracovaním vašich osobných údajov alebo tohto Vyhlásenia vo všeobecnosti, kontaktujte nás: 

ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Právne záležitosti skupiny
Email: dataprotection@rockwool.com

 

 Verzia 1.2, 14. 3. 2018

Back